Zásady ochrany osobných údajov

Identifikácia prevádzkovatela a kontaktné údaje

Prevádzkovateľom stránky je spoločnosť GROSSBYT, s.r.o., so sídlom Dunajská 2, 811 08 Bratislava, reg. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka c. 14538/B (ďalej len ako „GROSSBYT“).

Ak máte otázky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na webových stránkach mozli.sk, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: info@mozli.sk

Spracúvanie osobných údajov

1)   Nákup tovarov a/alebo služieb cez e-shop mozli.sk

Spoločnosť GROSSBYT ako prevádzkovateľ osobných údajov spracováva za účelom uzavretia kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy s Vami (ďalej ako „Zmluva“) prostredníctvom e-shopu www.mozli.sk, plnenia tejto Zmluvy, vrátane dodania tovarov a/alebo služieb a vybavenia prípadných Vašich reklamácií, Vaše nasledovné osobné údaje:

 •        meno a priezvisko, príp. titul
 •        adresa
 •        telefónne císlo
 •        e-mailová adresa
 •        obchodné meno – fyzickej osoby podnikatela
 •        IČO, DIČ, IČ DPH
 •        údaje súvisiace s platbou za tovar a/alebo službu (číslo úctu, pripísaná suma, dátum úhrady)

V prípade, že nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť Zmluvu a dodať Vám tovary a/alebo služby.

Vaše osobné údaje spracovávame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) zákona c. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dalej len ako „Zákon“), resp. článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“). V prípade vybavovania reklamácií spracovávame Vaše osobné údaje na základe ustanovenia § 13 ods. 1 pícm. c) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje uchovávame počas doby, na ktorú bol súhlas udelený, prípadne do odvolania Vášho súhlasu, resp. do vznesenia Vašej námietky. Údaje budú ďalej spracovávané počas nevyhnutnej doby oprávneného záujmu (daňové povinnosti a pod.). Ak svoj súhlas odvoláte, alebo vznesiete námietku, bude príslušná kontaktná adresa zablokovaná pre ďalšie spracovanie údajov.

  2)   Priamy marketing

Spoločnosť GROSSBYT v nadväznosti na Váš nákup tovarov alebo služieb prostredníctvom e-shopu mozli.sk Vám môže na vašu e-mailovú adresu, príp. telefónne číslo, zasielať informácie o vlastných podobných tovaroch alebo službách. Umožňuje nám to ustanovenie § 62 ods. 3 zákona c. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Zasielanie takýchto Newsletterov môžete kedykoľvek jednoducho odmietnuť. Doručovanie takýchto Newsletterov zrušíte prostredníctvom odkazu uvedeného priamo v každom takom Newsletteri alebo e-mailom na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@mozli.sk.

Osobné údaje uchovávame počas doby, na ktorú bol súhlas udelený, prípadne do odvolania Vášho súhlasu, resp. do vznesenia Vašej námietky. Ak svoj súhlas odvoláte, alebo vznesiete námietku, bude príslušná kontaktná adresa zablokovaná pre ďalšie spracovanie údajov.

  3)   Prihlásenie sa na odber Newsletteru

Prihlásením sa na odber Newsletteru ste vyjadrili súhlas alebo vyjadríte súhlasíte, aby spoločnosť GROSSBYT ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúvala Vaše nasledovné osobné údaje:

 •      emailová adresa

Spoločnosť GROSSBYT spracúva tieto osobné údaje na účely zasielania marketingovej komunikácie. Na Vašu e-mailovú adresu môžú byť zasielané obsahujúce aktuálne novinky, akcie, prípadne ďalšie marketingové informácie o ponúkaných tovaroch a/alebo službách.

Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli alebo poskytnete na tento účel, budeme spracovávať až do odvolania Vášho súhlasu s odberom Newsletteru. Z odoberania Newsletteru sa môžete kedykoľvek jednoducho odhlásiť tak, že svoj súhlas odvoláte prostredníctvom odkazu uvedeného priamo v každom Newsletteri alebo e-mailom na e-mailovú adresu prevádzkovatela info@mozli.sk.  

4)   Registrácia používateľského účtu zákazníka na mozli.sk

Odoslaním registračného formulára používateľského účtu zákazníka ste vyjadrili alebo vyjadríte súhlas s tým, aby spoločnosť GROSSBYT ako prevádzkovateľ osobných údajov spracovával Vaše nasledovné osobné údaje:

 •       meno a priezvisko, príp. titul
 •       adresa
 •       e-mailová adresa
 •       telefónne císlo
 •       vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácii používateľského účtu

Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je podmienkou registrácie a vytvorenia používateľského účtu zákazníka. Zaregistrovaním a vytvorením si používateľského účtu zákazníka nebudete musieť tieto osobné údaje vypĺňať pri každej návšteve e-shopu mozli.sk odznova. mozli.sk automaticky predvyplní Vaše osobné údaje vo formulári pri objednávaní tovarov a/alebo služieb, umožní Vám prístup k histórii Vašich objednávok, vrátane sledovania stavu Vašich aktuálnych objednávok.

Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete na tento účel, budeme spracúvať po dobu trvania Vašej registrácie Vášho používateľského účtu na stránkach mozli.sk.  

5)   Prihlásenie do používatelského úctu na e-shope mozli.sk

Prihlásením sa do používateľského účtu na e-shope mozli.sk ste vyjadrili alebo vyjadríte súhlas s tým, aby spoločnosť GROSSBYT ako prevádzkovateľ osobných údajov spracovával Vaše nasledovné osobné údaje:

 •      prihlasovacie meno
 •      heslo

Prihlásením sa do používateľského účtu zadaním prihlasovacieho mena a hesla máte prístup k histórii Vašich objednávok, vrátane sledovania stavu Vašich aktuálnych objednávok, objednávkový formulár máte automaticky predvyplnený Vašimi osobnými údajmi.

Vaše osobné údaje spracúvame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete na tento účel, budeme spracúvať po dobu trvania Vašej registrácie Vášho používateľského účtu na stránkach mozli.sk.  

6)  Odoslanie kontaktného formuláru

Odoslaním kontaktného formuláru s dopytom/otázkou cez webovú stránku mozli.sk súhlasíte, aby GROSSBYT ako prevádzkovateľ spracovával vaše nasledovné osobné údaje:

 •      meno a priezvisko
 •      e-mailová adresa
 •      text správy

Meno a priezvisko, e-mailová adresa, text správy spracúvame za účelom odpovede na Váš dopyt/otázku. Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Tieto osobné údaje budeme spracúvať do vyriešenia vášho dopytu/otázky, najdlhšie však po dobu 1 roka, pokiaľ nám neudelíte súhlas s dlhšou dobou spracúvania.  

7)   Pridanie komentáru alebo recenzie tovaru a/alebo služby

Pridaním komentáru cez webovú stránku mozli.sk, prípadne pridaním recenzie tovaru a/alebo služby súhlasíte, aby GROSSBYT ako prevádzkovateľ spracúval Vaše nasledovné osobné údaje:

 • Meno a priezvisko, príp. titul
 • E-mailová adresa
 • Text komentára alebo recenzie

Meno a priezvisko, e-mailová adresa, text komentára spracúvame za účelom zverejnenia Vášho komentára alebo recenzie na webovej stránke mozli.sk Nakoľko komentár alebo recenzia sú na našich stránkach verejne prístupné, v prípade, že ich obsah bude v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo bude obsahovať hanlivé, urážlivé výrazy, vyhradzujeme si právo takýto komentár alebo recenziu nezverejniť, prípadne ich vymazať. Osobné údaje získané na tento účel spracúvame na základe Vášho súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje budeme spracúvať počas nevyhnutnej doby  a zároveň počas udelenia Vášho súhlasu, pokiaľ nám neudelíte súhlas s dlhšou dobou spracúvania. O odstránenie komentára alebo recenzie nás môžete kedykoľvek požiadať e-mailom na e-mailovú adresu info@mozli.sk.

8) Sociálne plug-ins (Facebook, Instagram, Youtube)

Webová stránka mozli.sk používa plugin sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Tento plugin Vám umožní zdieľať obsah webovej stránky mozli.sk s Vašimi priateľmi na sociálnej sieti Facebook. Na základe toho získa Facebook informáciu o tom, ktorá webová stránka našej internetovej ponuky bola aktivovaná. Ak ste na sociálnej sieti Facebook prihlásený, môže Facebook Vašu návštevu našej webovej stránky priradiť Vášmu sieťovému kontu.

Zdieľaním obsahu webovej stránky alebo podstránky mozli.sk na sociálnej sieti Facebook súhlasíte, aby Facebook ako prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje v súlade so svojimi Zásadami využívania údajov. Viac informácií nájdete na tomto linku: https://www.facebook.com/about/privacy/your-info
Osobné údaje získané na tento účel spracúvame na základe Vášho súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Na našej internetovej stránke sa používajú aj sociálne pluginy Instagramu, ktorý prevádzkuje spoločnosť Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Pluginy sú označené logom Instagramu. Účel a rozsah zberu údajov a ďalšie spracúvanie a používanie údajov zo strany Instagramu a s tým súvisiace vaše práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia nájdete v pokynoch o ochrane údajov spoločnosti Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Ak nechcete aby Instagram priamo priradil údaje zozbierané prostredníctvom našej internetovej prezentácie k vášmu Instagramovému účtu, musíte sa pred návštevou našej internetovej stránky odhlásiť z Instagramu. Nahratie Instagram pluginov môžete kompletne zakázať aj pomocou add-ons pre váš prehliadač, napr. pomocou skript-blockera „NoScript“ (http://noscript.net/).

Na pridávanie videí používame o. i. poskytovateľa YouTube. YouTube prevádzkuje spoločnosť YouTube LLC so sídlom 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA.  YouTube zastupuje Google Inc. so sídlom v 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na niektorých našich internetových stránkach používame pluginy poskytovateľa YouTube. Ak si vyvoláte nejakú internetovú stránku našej internetovej prezentácie s takýmto pluginom a zároveň kliknete na príslušnú ikonu pluginu, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Server YouTube dostane tak informáciu, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ďalšie informácie o spracúvaní údajov a pokyny k ochrane údajov spoločnosti YouTube (Google) nájdete na https://policies.google.com/privacy?hl=sk

9)  Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory

GROSSBYT spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory Vaše nasledovné osobné údaje:

 •    Meno a priezvisko, príp. Titul
 •    E-mailová adresa
 •    Adresa
 •    Telefónne číslo
 •    Číslo objednávky
 •    Komunikácia a informácia, ktoré nám počas poskytovania podpory poskytnete

Vyššie uvedené osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory v súvislosti s uzavretím zmluvy, plnením zmluvy, predzmluvnými rokovaniami alebo vybavovania reklamačných konaní. Na tento účel spracúvame osobné údaje v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) Zákona a článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje poskytnuté v spojitosti s týmto účelom spracúvame do uplynutia záručnej doby, resp. 1 rok od poskytnutia osobných údajov, podľa toho, čo nastane neskôr. Vaše osobné údaje nezamýšľame prenášať do tretej krajiny.

10)  Spracúvanie osobných údajov na plnenie zákonných povinností

GROSSBYT spracúva osobné údaje uvedené v odsekoch 1) až 10) týchto Zásad ochrany osobných údajov na účely plnenia zákonných povinností.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach).

Príjemcom osobných údajov môžu byť nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, audítori, advokáti, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom. 

Automatizované rozhodovanie

Vaše osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Vám v zmysle Zákona patria nasledovné práva:

Právo prístupu k osobným údajom

Právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak spracúvame Vaše osobné údaje, tak máte právo na prístup k týmto osobným údajom. Ďalej máte právo požadovať od nás informáciu o tom, ktoré kategórie osobných údajov o Vás spracúvame, na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje, dobe ich uchovávania, s kým Vaše osobné údaje zdieľame, aké máte práva, od koho sme získali Vaše osobné údaje (ak sme ich nezískali od Vás), informáciu o tom, či spracovávanie zahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, ak sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny, informáciu o tom, ako zabezpečíme ich ochranu.

Právo na opravu osobných údajov

Máme záujem na tom, aby Vaše osobné údaje boli správne a aktuálne. V prípade, že zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, neváhajte nás kontaktovať, máte právo na opravu Vašich nesprávne uvedených osobných údajov, ako aj ich aktualizáciu, prípadne doplnenie osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na vymazanie osobných údajov, pričom tieto osobné údaje na Vaše požiadanie bezodkladne vymažeme, ak už nie sú potrebné pre účel, na ktoré sa získali alebo spracúvali; alebo ak sme získali osobné údaje protizákonne; alebo ak ste namietli spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu; alebo ak nám taká povinnosť vyplýva zo Zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípadoch, keď namietnete správnosť osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, alebo sme využili Vaše osobné údaje protizákonne.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo od nás žiadať, aby sme Vám Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali na základe Vášho súhlasu alebo na splnenie zmluvy, poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov

V prípade, že budete mať pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním Vašich osobných údajov, máte právo obrátiť sa na nás alebo na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Platnosť Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018. Spoločnosť GROSSBYT si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť Zásady ochrany osobných údajov, najmä s cieľom prispôsobiť ich ďalšiemu vývoju právnej úpravy, ako aj vývoju našej webovej stránky alebo zavádzaniu nových nástrojov a technológií.